Podatek od Środków Transportu

Program DISTRICTUS - Podatek od Środków Transportu  jest modułem podatkowym zintegrowanego pakietu DISTRICTUS . Został opracowany jako rozwinięcie pakietu podatkowego dedykowanego urzędom gminnym i miejskim. Zaprojektowany interfejs modułu umożliwia w łatwy sposób naliczenie należnego podatku, wydanie decyzji określających wysokość zobowiązania, wykonywanie sprawozdań okresowych oraz współpracę z aplikacją DISTRICTUS - Kasa Urzędu . Program pozwala ewidencjonować dane podatników i podmiotów opodatkowania (środki transportu) w pełnym zakresie i ujmować je na deklaracjach podatkowych.

Program zapewnia:

 •  prowadzenie ewidencji kartotek podatników,
 •  prowadzanie i ewidencjonowanie kartotek pojazdów,
 •  przechowywanie informacji o złożonych deklaracjach podatkowych,
 •  określanie stawek rocznych z podziałem według klasyfikacji pojazdów,
 •  wprowadzenie stawek maksymalnych i minimalnych, kontrolowanie poprawności stawek z uwzględnieniem naliczania skutków,
 •  możliwość wprowadzenia zwolnień, ulg,
 •  możliwość wycofania pojazdów,
 •  możliwość wprowadzenia certyfikatów EURO,
 •  możliwość wprowadzenia pełnej informacji o złożonej ostatniej deklaracji,
 •  naliczenie podatku za ubiegłe lata,
 •  naliczenie wymiaru z możliwością cofnięcia,
 •  zbiorcze naliczenie wymiaru,
 •  zbiorcze naliczanie wymiaru dla podatników z aktualnymi deklaracjami,
 •  sprawozdania z podziałem według okresów,
 •  otwarcie roku i pracę w dwóch latach wymiarowych równocześnie,
 •  archiwizację wydruków,
 •  bezpieczeństwo danych oraz szeroki zakres uprawnień dla użytkownika.

Informacje dodatkowe:

 •  moduł współpracuje z aplikacjami DISTRICTUS - Ewidencja Ludności , DISTRICTUS - Podatki Gminne  oraz DISTRICTUS - Kasa Urzędu ;
 •  możliwość wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania,
 •  szybkie wyszukiwanie pojazdów oraz podatników,
 •  podglądanych wczytanych danych z CEPiK.

Podstawowymi modułami systemu są:

 •  Karty podatników  – funkcja umożliwiająca tworzenie i przeglądanie kart podatników oraz związanych z nimi pojazdów,
 •  Operacje zbiorcze  – naliczenie podatków dla wszystkich kart,
 •  Windykacje – moduł służący do rozliczania podatników,
 •  Zestawienia – wydruki zbiorcze.

Druki indywidualne w programie Podatek od Środków Transportu:

 •  Decyzja określająca wysokość zobowiązania,
 •  Karta podatnika,
 •  Miesięczne wyliczenie podatku,
 •  Postanowienie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym,
 •  Postanowienie o wszczęciu lub wznowieniu postępowania,
 •  Wezwanie do złożenia deklaracji,
 •  Informacja o numerze indywidualnego rachunku bankowego,
 •  Postanowienie wyznaczające siedmiodniowy termin do zapoznania się z materiałem dowodowym,
 •  Wezwanie do doręczenia dokumentów,
 •  Wezwanie do złożenia deklaracji DT-1.

Zestawienia w programie Podatek od Środków Transportu:

 •  Ewidencja decyzji, postanowień,
 •  Karty z niepoliczonym wymiarem,
 •  Skutki obniżenia stawek maksymalnych,
 •  Spis samochodów według stawek,
 •  Spis samochodów według wybranej kategorii,
 •  Wykaz podatników, którzy nie złożyli deklaracji,
 •  Zestawienie podatników i pojazdów,
 •  Wykaz pojazdów dla WKU,
 •  Przypisy i odpisy za okres,
 •  Spis samochodów wycofanych z ruchu,
 •  Wykaz informacji o numerze indywidualnego rachunku bankowego,
 •  Wykaz stawek podatkowych.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 • Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 • Przeglądanie stanu kont płatników,
 • Wsparcie egzekucji komorniczej należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem DISTRICTUS - Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,

Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.