Środki Trwałe

DISTRICTUS-Środki Trwałe "plus"

pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Program prowadzi kartoteki (m.in. zakup, likwidacje, modernizacje środków trwałych), nalicza odpisy umorzeniowe oraz wspomaga przeprowadzenie inwentaryzacji dzięki obsłudze czytników kodów kreskowych.

Program umożliwia generowanie dokumentów księgowych do systemu Districtus System Finansowo-Księgowy "PREMIUM".

Obsługa słownika klasyfikacji środków trwałych  - ewidencja odbywa się w oparciu o klasyfikację GUS. Podstawową klasyfikację GUS użytkownik może rozszerzyć o dodatkowe podziały, tworząc grupy środków trwałych o jednakowych zasadach postępowania (np. procent umorzenia, okres umarzania itp.).
W przypadku tworzenia klasyfikacji pozostałych środków trwałych użytkownik może tworzyć własną klasyfikację wielopoziomową pozwalającą na podział środków pod kątem ich funkcjonalności

Księga inwentarzowa  

 - można prowadzić jedną zbiorczą księgę inwentarzową lub księgi cząstkowe biorąc pod uwagę podział na poszczególne rodzaje (trwałe, nietrwałe, wartości) lub podział strukturalny jednostki (np. oddzielna księga inwentarzowa dla każdego z wydziałów).
Program zapewnia śledzenie historii środka trwałego (kartoteka) od momentu jego wprowadzenia do ewidencji, poprzez zmiany jego wartości aż do likwidacji. Każdy ze środków trwałych może mieć przypisaną osobę odpowiedzialną oraz posiadać określoną lokalizację, dzięki czemu możliwe jest tworzenie m.in. tzw. wywieszek do pokojów. Możliwe jest również nanoszenie informacji odnośnie osób odpowiedzialnych za dany środek.

Odpisy

- użytkownik ma możliwość szybkiego naliczenia okresowych odpisów umorzeniowych na wskazaną datę. Operację naliczania odpisów można zawęzić do grupy środków trwałych, wszystkich środków trwałych w jednostce jak również można naliczyć jednorazowo odpisy dla wszystkich jednostek (ksiąg) prowadzonych w programie.

Program może funkcjonować w wersji bez ewidencji pozostałych środków nietrwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.